NOM Logo

Kontakt oss

E-post:

nom@nom.no

salg@nom.no
deler@nom.no
service@nom.no
administrasjon@nom.no
okonomi@nom.no

Hovedkontor

Ringeriksveien 155/157
Postboks 91
1313 Vøyenenga
Tel: 67 17 84 00
E-post: salg@nom.no/nom@nom.no

Stavanger

Tel: 918 57 467
E-post: salg@nom.no

Trondheim / Nord Norge

Sluppenveien 12BC
7037 Trondheim
Tel: 918 57 467
E-post: salg@nom.no/mab@nom.no

Service

Tel: 67 17 84 00 / 905 42 625
E-post: service@nom.no